Thema: samenwerking

Een goede samenwerking tussen alle betrokkenen is van belang voor de stabiliteit van het pleegkind. Dat is logisch, maar helaas niet vanzelfsprekend.

Een goed functionerend zorgteam, dat bestaat uit onder meer het kind, de pleegouders, de professionals én de ouders, versterkt de samenwerking, het onderlinge contact en het vertrouwen. Dat klinkt logisch, maar helaas is dat niet vanzelfsprekend. Het is niet makkelijk om alle partijen aan tafel te krijgen en te houden. Het ontbreekt aan tijd of urgentie en er kunnen onduidelijkheden zijn over verantwoordelijkheden, taken en rollen. Laat je inspireren door de acties die deze organisaties ondernamen om de samenwerking rondom een pleeggezin te versterken.

3 Bekende valkuilen uit ’t veld

 • Het ontbreekt leden van zorgteams aan tijd en urgentie om af te spreken.
 • Het multidisciplinaire overleg is niet geïntegreerd in het werkproces.
 • Er is onduidelijkheid over taken, rollen en verantwoordelijkheden.
Wij betrekken de ouders sneller bij het gesprek. Daardoor voelen zij zich serieus genomen en hebben zij eerder vrede met het eindresultaat. Ook als dat helaas betekent dat het kind uit huis geplaatst wordt.

Carla Kraak, De Rading

Frequenter overleg zorgt dat zaken geregeld worden

"Als je om de zes weken met elkaar om tafel zit, dan móét je wel met elkaar praten. Je moet een plan opstellen, je moet overleggen en je moet verder komen. Dan zorg je dat je elkaar altijd betrekt bij belangrijke beslissingen en laat je zaken niet aan het toeval over. Je moet het gesprek met elkaar op alle niveaus voeren in het belang van het kind.”

Aan het woord is Evelyn Fidder, pleegzorgwerker en perspectief-onderzoeker bij William Schrikker Gezinsvormen. In het kader van het actieonderzoek verhoogde WSGV de frequentie van het zorgteamoverleg (zto). Bij aanvang van nieuwe cases bespreken zij en haar collega’s nu met de ouders, de pleegouders en de jeugdzorgwerker de voortgang één keer in de zes weken in plaats van één à twee keer per jaar.

"Ja, dat is intensief", beaamt Evlyn. “Wij signaleerden dat breakdown vaker voorkomt als het mis loopt in de samenwerking tussen betrokken partijen. En dat willen we voorkomen. Door de frequentie van het zto te intensiveren, verbeteren we die samenwerking, was onze gedachtengang. En de bevindingen zijn positief.”

Evelyn Fidder

WSGV

Marije van der Meulen

Parlan

Een goed functionerend zorgteam voorkomt ruis

Marije, gedragswetenschapper: “Het werken met een zorgteam vind ik erg belangrijk omdat het helpt om de start van een pleegzorgplaatsing stevig en kwalitatief goed neer te zetten. Een goede samenwerking rondom het kind draagt bij aan minder breakdown. En daar gaan we voor!”

“Parlan zet er op in om de hulp bij de start van de pleegzorg steviger te maken door een goed functionerend zorgteam. Zoveel mogelijk betrokkenen aan tafel, een vaste agenda voor het overleg en een gedragswetenschapper die sturing geeft aan het overleg.”

Deze animatievideo ontwikkelde Parlan voor de start van een pleegzorgplaatsing en het vinden van een pleeggezin.

Betrek ouders van pleegkind eerder bij de gesprekken

Carla, jeugdzorgwerker: “In plaats van vóór ouders, beslissen we mét de ouders over waar het kind wordt opgevoed. Als het kind uiteindelijk niet terug kan naar de thuissituatie, voelen ouders zich tenminste gehoord en gezien.”

“Voorheen werd dit nog wel eens vroegtijdig beslist in het belang van het kind, als de ouders tot rust kwamen na een hectische tijd. Voor ouders voelt dat als onrechtvaardig: ‘Ik ben machteloos, de hulpverlening beslist’."

Carla Kraak

De Rading

9 Tools om je zorgteamoverleg te versterken

 • Als je vanaf de aanvang goed structureel overleg hebt, wordt het normaler. Dus zorg voor een goede start.
 • Neem wijzigingen in de werkwijze op in interne werkprocessen (op papier).
 • Betrek vanaf de start een gedragswetenschapper bij het proces.
 • Maak gebruik van digitale opties (videobellen) als fysiek bijeenkomen niet mogelijk is.
 • Ondersteun pleegzorgmedewerkers met agendapunten en tools.
 • Zet een proces- en/of inhoudelijke begeleider in om iedereen de juiste aandacht te geven.
 • Toon belangstelling: vraag op casusniveau, maar ook breder, hoe men het zorgteamoverleg ervaart.
 • Kijk naar de mogelijkheid om de frequentie van het zorgteamoverleg te verhogen. Voer dit gesprek op managementniveau.
 • Vind het wiel niet opnieuw uit: laat je inspireren door bestaande methodieken, richtlijnen en ervaringen van andere organisaties.